Lånereglement

Sist oppdatert 9. mars 2024

HJEMMEL

Lånereglementet har hjemmel i lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108 § 4 tredje ledd. Lovteksten er tilgjengelig her:

https://lovdata.no/lov/1985-12-20-108/§4 

VIRKEOMRÅDE

Disse bestemmelsene gjelder for alle lån ved Randaberg folkebibliotek. Bestemmelsene gjelder også bruk av selvbetjent bibliotek.

FORMÅL

Reglementet har til formål å regulere forholdet mellom låner og Randaberg folkebibliotek, som etableres når låner registrerer seg i låneregisteret, samt fastsette ordensbestemmelsene for bruk av biblioteket.

GRATISPRINSIPPET

Det er gratis å låne for alle med lånerett.

DEFINISJONER

Bibliotekkonto: En oversikt over låners kontaktopplysninger, og administrering av lån og bestillinger. Ved aktivering av lånerkontoen får låner tilgang til bibliotekets tjenester.

Lånerett: Rett til å låne fra biblioteket for alle som har registrert seg og aktivert en bibliotekkonto ved Randabergfolkebibliotek.

Låner: En person med lånerett. Lånenummeret og passord/PIN identifiserer låneren.

Selvbetjent bibliotek: Tilgang til biblioteket utenom betjent tid.

Bibliotekkort: Benyttes av låner ved utlån og som nøkkelkort til selvbetjent bibliotek. En kan velge mellom to typer kort:

* Lokalt lånekort: Kan brukes kun ved biblioteket som utsteder kortet. Noen tjenester, som f.eks. Filmbib, kan være utilgjengelige. Her trenger en ikke å oppgi personnummeret sitt.

* Nasjonalt lånekort (også kalt Bibliotekkortet): Kan brukes ved det lokale biblioteket, samt ved andre biblioteker i landet. Gir automatisk tilgang til tjenestene Filmbib og Biblioteksøk. For å få kortettrenger en oppgi personnummeret sitt. Mer informasjon om Bibliotekkortet finner en her.

HVEM KAN BLI LÅNER

Alle som har bostedsadresse i Norge, kan bli lånere. Personer under 15 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte for å bli låner.

Dersom en har et bibliotekkort fra et annet bibliotek og dette er registrert i nasjonalt lånerregister kan dette aktiveres ved Randaberg folkebibliotek.

Personer over 15 år kan få bibliotekkort enten ved å møte opp personlig på biblioteket og framvise legitimasjon eller ved å signere digitalt gjennom ID-Porten.

Institusjoner som for eksempel skoler eller barnehager kan få bibliotekkort (lokalt kort), men en ansvarsperson må oppgis. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere. Institusjonskort skal ikke brukes til private lån. Institusjoner har i utgangspunktet ikke tilgang til selvbetjent bibliotek.

PERSONVERNERKLÆRING

Randaberg folkebibliotek ivaretar lånerne sitt personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger og den til enhver gjeldende lovgiving for øvrig.

Randaberg folkebibliotek har utarbeidet en personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som låner og bruker bibliotekets ulike tilbud og tjenester (som for eksempel «Min side» eller meråpent bibliotek).

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til låner som enkeltperson. Randaberg folkebibliotek oppfordrer låner til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Bibliotekets ansatte har taushetsplikt.

Opplysninger om hvilke titler en har lånt slettes fra ens konto ved innlevering. Voksne lånere kan gi tillatelse til at lånehistorikk lagres. Bibliotekansatte har ikke tilgang til historikken. Dersom man låner i skranken og man tidligere har lånt et materiale, vil systemet gi beskjed om dette. Bibliotekansatte vil da kunne se en slik melding. 

REGISTRERING

Låner bekrefter at biblioteket sitt reglement er lest og akseptert ved å hake av for godkjenning av vilkårene i registreringsskjemaet eller ved signatur på papir. For å bli registrert i nasjonalt lånerregister og tilgang til alle av biblioteket sine tjenester må låner oppgi fødselsnummer.

Låneren er til enhver tid ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger, som adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende, er korrekte. Primært vil e-post benyttes i kommunikasjon med biblioteket dersom denne er oppgitt. Dette gjelder meldinger om purring, orientering om reserveringer/bestillinger og annen korrespondanse fra biblioteket.

LÅN

For å låne på biblioteket må låner ha aktivert bibliotekkonto. Materialet biblioteket tilbyr er rettighetsbelagt i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv., enten man låner det med seg hjem eller bruker det i biblioteket. Dette gjelder alt materiale, både fysisk og digitalt. Låner er ansvarlig for å overholde åndsverkloven, og overtredelse kan medføre sanksjoner.

Eier av bibliotekkort kan gjøres ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom opp til 15 år. 

Lånekortet er personlig, og låneren er ansvarlig for alle lån på kontoen sin og for at lånt materiale tilbakeleveres innen forfallsdato. Lånetiden avhenger av materialtype. Biblioteket er ikke ansvarlig dersom lånt materiale, fysisk eller digitalt, skader lånerens avspillingsutstyr.

Lånetiden er vanligvis 4 uker. Ved enkelte materialer, særlig de med lang venteliste, gjelder kortere lånetid. Oversikten over ens lån, samt når de forfaller finner en på «Min side», i Bibliofil-appen, samt på kvitteringen en kan få i skranken, på epost eller på utlånsautomat.

Lånetiden kan forlenges, hvis utlånt materiale ikke er reservert.En kan fornye selv via «Min side» eller i Bibliofil-appen. En kan også ta kontakt med biblioteket og be om fornyelse.

En bør ha med lånekortet når en skal låne. Med Bibliofil-appen får man tilgang til digitalt kort.

SANKSJONER

Ved for sen innlevering, og ved tap eller skader på lånt materiale, plikter låner å betale gebyr etter gjeldende satser.

Dersom materialet ikke tilbakeleveres etter to purringer, anses materialet for tapt, og låneren må erstatte materialet etter fastsatte satser. Ved tap av bibliotekkort får låner et nytt kort mot at det betales et fastsatt gebyr. Tap eller tyveri av bibliotekkort må meldes til biblioteket slik at kortet sperres.

Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av låneretten. Brudd på ordensregler og særskilte regler angående selvbetjent bibliotek kan føre til utestengelse.

Gjeldende satser:

* Purregebyr (1. varsel): 25 kroner.

* Purregebyr (2. varsel): 50 kroner.

* Regning (3. varsel): 100 kroner + pris for materiale som skal erstattes.

Lånere under 15 år betaler ikke gebyr, men tapt materiale skal erstattes.

* Erstatning av tapt lånekort: 20 kroner

* Kopiering, utskrift o.l.: Se oppslag på biblioteket/kontakt ansatte.

ORDENSBESTEMMELSER

Alle som bruker biblioteket, forplikter seg til å overholde følgende ordensbestemmelser:

* Vise hensyn til andre og følge alminnelige regler for god oppførsel.

* Rydde opp etter seg.

* Holde ro og orden.

Brudd på ordensbestemmelsene kan resultere i utestengelse fra biblioteket og tap av låneretten.

SÆRLIG OM SELVBETJENT BIBLIOTEK

Alle lånere over 18 år får tilgang til selvbetjent bibliotek. Låner får tilgang gjennom elektronisk legitimering i døra. Denne tilgangen er personlig.

Foresatte kan ta med seg barn under 18 år. Barn under 18 år skal ikke etterlates alene i biblioteket i selvbetjent tid.

Det er videoovervåking i biblioteklokalene. Overvåkningen er av hensyn til låneres sikkerhet og som beskyttelse for biblioteket sine lokaler, inventar og utstyr.Opptak oppbevares etter gjeldende lov og forskrifter.

Brudd på reglementet kan føre til utestengelse fra selvbetjent bibliotek og politianmeldelse. Ved brudd på bibliotekets reglement eller ved andre ulovlige aktiviteter i biblioteket, kan opptak fra overvåkingskameraer benyttes, og i noen tilfeller oversendes til politiet.

Opphold på selvbetjent bibliotek skjer på eget ansvar.

Enkelte tjenester kan være utilgjengelig i selvbetjent tid og enkelte rom og fasiliteter kan være låst i selvbetjent tid.

Se ellers bibliotekets personvernerklæring angående behandling av personopplysninger og kameraovervåking i forbindelse med meråpent bibliotek.

Kontakt

Randaberg Kommune
Ansvarlig redaktør: Sebastian Jazdzewski
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content